Ban lãnh đạo
 • Nghiêm Đức Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0917021183
  • Email:
   nghiemducvan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0977197989
  • Email:
   nguyenthiloan1977@gmail.com
 • Ngô Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949451509
  • Email:
   ngodung1980@gmail.com