Thông tin chi tiết:
Lương Thị Dương
Tổ trưởng Lương Thị Dương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội