Thông tin chi tiết:
Bạch Anh Quân
Tổ trưởng Bạch Anh Quân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1981
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội